Advance

dwa-top-1

 

 Release Dates: 08/29/2005(US), 02/12/2005(EU)
 Platform: GBA
 Genre: Hack ‘N’ Slash
 Developer: Omega Force
 Publisher: KOEI Tecmo, Nintendo
 Players: 1

 

Index
Characters
Screenshots
Trailers
~
~

 


 

Characters

 

Shu

Zhao Yun
Guan Yu
Zhang Fei
Liu Bei
Zhuge Liang (Unique NPC)

Wu

Sun Ce
Sun Shang Xiang
Zhou Yu
Sun Jian
Sun Quan (Unique NPC)

Wei

Xiahou Dun
Xu Zhu
Zhen Ji
Cao Cao
Sima Yi (Unique NPC)

Other

Lu Bu
Zhang Jiao (Unique NPC)
Dong Zhuo (Unique NPC)
Yuan Shao (Unique NPC)

 


 

Screenshots

 

 


 

Trailers

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s